بیمارستان امام خمینی

  • بیمارستان امام خمینی


  • اعلام حريق