دتکتوردودی بی سیم

دتکتور دود بی سیم آلوده شدن دتکتور ها در اثر مرور زمان، یکی از مهمترین دلایل از کار افتادن آنها به شمار می آید. دتکتورهای بی سیم  دارای یک الگوریتم جبران سازی هوشمند داخلی هستند که ضمن تخمین میزان آلودگی دتکتور، دامنه حساسیت دتکتور و سطح اعلام هشدار دتکتور را بر اساس شرایط محیطی تنظیم می نماید.


محصولات مشابه