دتکتورحرارتی آدرس پذیر

دتکتور حرارتی متعارف

این نوع دتکتورها نسبت به حرارت حساس هستند که بر دو توع ثابت و متغیر در بازار موجود میباشد.


محصولات مشابه