طراحی و محاسبات هیدرولیک تخصصی سیستم های اطفا حریق

درباره نرم افزار VDS

مبنای طراحی بهینه سیستم های اطفا حریق گازی معادلات مکانیک سیالات است که روابط بین داده های فنی اجزای سیستم (به عنوان مثال قطر لوله و ضرایب مقاومت اتصالات) و مقادیر خاص مواد عامل خاموش کننده را توصیف می کند. همچنین شرایط فیزیکی در هنگام تخلیه گاز اطفا کننده (به عنوان مثال سرعت جریان ، فشار در لوله ها و در نازل ها) نیز در نظر گرفته می شود. این محاسبات منجر به ارائه خروجی محاسبات و داده های مورد نیاز برای اجرای استاندارد یک سیستم اطفا حریق گازی می شود و مواردی مانند زمان تخلیه و قطر لوله جهت اجرای سیستم را به شما ارائه می دهد.

نرم افزار VDS قادر است متنوع ترین سیستم های اطفا حریق گازی را با توجه به مشخصات شما محاسبه کند. مشخصات شما برای مناطق سیلابی ، تأمین گاز و شبکه های خط لوله در یک پرونده پروژه ذخیره می شود که برنامه برای محاسبه از آن استفاده می کند. در هر زمان می توانید این پارامترها را تغییر داده و محاسبه جدیدی را با پارامترهای اصلاح شده انجام دهید. نتایج را می توان روی صفحه چاپ کرد یا نمایش داد.

نرم افزار VDS جهت طراحی و محاسبات هیدرولیک تخصصی سیستم های اطفا حریق گازی از جمله CO2 و FM200 و Novec1230 کاربرد دارد.

جریان فوق بحرانی که در نازل ها و روزنه ها اتفاق می افتد ، که از نظر فناوری جریان ، محاسبه آن دشوار است و می بایست به دقت مد نظر قرار گرفته شود ، در برنامه محاسبه VdS به راحتی انجام می شود.

مقادیر مشخصه اجزای سازنده سیستم مورد استفاده ، مانند اتصالات ، نازل ها و انواع لوله ها ، در پرونده های مخصوص کاتالوگ ذخیره می شوند و بنابراین می توانند متناسب با نیازهای خاص شرکت سازگار و مدیریت شوند. تعیین ضرایب مقاومت نازل و اتصالات را می توان توسط آزمایشگاه های VdS در صورت درخواست انجام داد. مقادیر ذخیره شده در بخش کاتالوگ های اجزاء سیستم به عنوان نمونه پس از نصب اولیه برنامه در دسترس هستند. قبل از اولین طراحی یک سیستم واقعی ، آنها باید با داده های اجزای مورد استفاده شما جایگزین شوند.

علاوه بر طراحی واقعی و اجرایی سیستم ، این برنامه لیستی از ابعاد و تعداد اجزای مورد استفاده ، مقادیر راهنما برای دهانه کاهش فشار مورد نیاز و غلظت گاز و اکسیژن خاموش کننده در منطقه تحت حفاظت را برای شما فراهم می کند.

برای استفاده از این نرم افزار و اطمینان از نتایج محاسبه ، فرض بر این است که کاربر دانش کافی از مقررات مربوطه دارد وبا شرایط پیشرفته در زمینه سیستم های اطفا حریق گازی آشنا است و صلاحیت طراحی این نوع سیستم را دارد.