درب­ بازکن­ تصویری
راه ­بندهای اتوماتیک
گیت­ نفررو و مترویی
گیت­ فرودگاهی و فلزیاب
درب­ تمیز و نفررو بیمارستانی
گیت های فروشگاهی(RF)