فرم استخدام


اطلاعات فردی


سوابق تحصیلی


سابقه بیمه


سابقه کار اول


سابقه کار دوم


سابقه کار سوم


تسلط


ضعیف متوسط خوب عالی

MS-Word
MS-Excel
MS-Outlook
Windows
MAC
Photoshop
InDesign
illustrator
Corel
Internet